ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี2562 

Read more

เอกสารชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ2561 

Read more

รายงานผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ กรมการข้าว

Read more

เอกสารประกอบการประชุม 19 ตุลาคม 2560การประชุมคุณธรรมจริยธรรม

Read more

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interests  

Read more

       โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการภาครัฐ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

งานขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

Read more

การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล

Read more

รายงานผลการประเมินคุณธรรม ITA

Read more

ประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางการทำงาน

Read more

การสอนงาน (Coaching) การพัฒนาบุคลากร

Read more

แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

Read more

  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด