งานคุณธรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมการข้าว

ข้อ 1 องค์กรมีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร

ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

ข้อ 3 องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม

ข้อ 4 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 5 องค์กรมีการจัดระบบ ติดตาม รายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์

ข้อ 6 องค์กรมีกระบวนการยกย่อง เชิดชูบุคคลที่ทำความดี

ข้อ 7 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 8 องค์กรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมและกิจกรรมใน 3 มิติ

ข้อ 9 องค์กรมีการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

รายงานแผนคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน  

แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562

การติดตามประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลโครงการ "ธรรมนำจิต คิดตามธรรม"

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของกรมที่จะดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตร ปีงบประมาณ 2561 (กรมการข้าว)

การติดตามประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2560