คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คำสั่งผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกรมการข้าว(Chief Chang Officer:CCO) ปี2562

คำสั่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมการข้าว (Chief Information Officer:CIO) ปี2562

คำสั่งผู้บริการสูงสุดด้านการจัดการความรู้ของกรมการข้าว (Chief Knowledge Officer:CKO) ปี2562

คำสั่งผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน การคลัง (Chief Financial Officer:CFO) ปี2562

คำสั่งผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบกำกับดูแลภารกิจด้านกำลังคนของกรมการข้าว (Chief Human Resource Officer:CHRO) ปี2562

คำสั่งผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chicf Gender Equality Officer:CGEO) ปี2562

คำสั่งผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chicf Complaints Executive Officer:CCEO) ปี2562