เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมการข้าว

 

            A     Active                       กระตือรือร้น

   D     Determinate             มุ่งมั่น

      G     Goodwill                   เป็นมิตร