Display # 
Title Author Hits
เอกสารชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2561 Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 88
รายงานผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐกรมการข้าว Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 121
คู่มือการประเมินITA2561 Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 152
เอกสารประกอบการประชุม 19 ตุลาคม 2560 การประเมินคุณธรรมจริยธรรม Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 134
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 374
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการถาครัฐการบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 357
งานขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 316
การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 342
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 437
ประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางการทำงานและบทบาทภารกิจของกลุ่มพัฒนยาระบบบริหาร Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 750