Display # 
Title Author Hits
เอกสารชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2561 Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 133
รายงานผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐกรมการข้าว Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 169
คู่มือการประเมินITA2561 Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 192
เอกสารประกอบการประชุม 19 ตุลาคม 2560 การประเมินคุณธรรมจริยธรรม Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 176
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 449
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการถาครัฐการบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 425
งานขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 387
การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 399
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 488
ประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางการทำงานและบทบาทภารกิจของกลุ่มพัฒนยาระบบบริหาร Written by กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 800