ประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางการทำงานและบทบาทภารกิจของกลุ่มพัฒนยาระบบบริหาร

15133703 1377445285608268 52111268 o

ประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางการทำงาน

page1

            เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และข้าราชการ พนักงานราชการ กรมการข้าว      เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับทิศทางการทำงานและบทบาทภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม     และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ       ทิศทางการทำงานและบทบาทภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินงานภายใต้กรอบ Thailand4.0 และการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ     ตามรูปแบบ s-curve ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ