สถานที่ตั้งและติดต่อ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการข้าว

ชั้น 4  ห้อง 412

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร 02-561-4340

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

map eng ver

 

หมายเหตุ...เบอร์ติดต่อสำนักบริหารกลาง

02-561-2776