ประวัติความเป็นมา


 •   2021-03-10 23:30:47    236  

   

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 ภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการข้าว

 • จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ (RBM)
 • เจรจาข้อตกลงและประเมินผลเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม (ในอนาคต)
 • ดูแลระบบการวัดผลการดำเนินงาน(SAR)
 • ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับกลุ่มภารกิจไปสู่ระดับกรมและหน่วยงานในสังกัด
 • กำกับ ติดตามและประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (BSC)
 • ประสานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • พัฒนาโครงสรา้งส่วนราชการและระบบงานของกระทรวง
 • การประเมินความคุ้มค่าเชิงภารกิจ
 • จัดทำแผนพัฒนาระบบราชการของกระทรวง (OD)
 • ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง(Change Management)
 • การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร
 • สร้าง Corporate ethics (ระดับองค์กร)
 • สร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-Corporate Social Responsibiliy)
 • การให้คำปรึกษา แนะนำการพัฒนาระบบราชการ