โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการถาครัฐการบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน


    โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการภาครัฐ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

   

เมื่อวันที่ 22ก.พ. 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ ถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานโดยดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการฝึกอบรมดังกล่าว และนายทวีสิฏฐ์บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหัวข้อการบริหารจัดการภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมการข้าวมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์หลักเกณฑ์ การบริหารจัดการภาครัฐระดับที่ 2 ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานโดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้อำนวยการศูนย์ฯและบุคลากรกรมการข้าวรวมทั้งสิ้น 130คน