งานจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  •   2021-08-16 15:18:57    142     0


ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมหารือและพิจารณาคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการภายใต้กลุ่มภารกิจ

ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของกรมการข้าว

ขออนุมัติซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80แกรม A4 idea Green 

ขออนุมัติซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

ขออนุมัติพิมพ์คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมการข้าวว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการข้าว

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน

ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการภาครัฐการบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

ขออนุมัติซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการภาครัฐการบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

ขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์canonรุ่นmx310