กรมการข้าว ดัน Smart Farmer มุ่งพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ


    วันที่ 16 สิงหาคม 2564

   

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานทางออนไลน์ โครงการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2564 หลักสูตร
“การพัฒนาเกษตรกรสู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)” ณ ที่ตั้งหน่วยงาน กรมการข้าว ผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting)

นายอาชว์ชัยชาญ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าว ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ Smart Farmer ด้านข้าว จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่ม Existing Smart Farmer ให้ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมไปถึงขับเคลื่อนและพัฒนา Smart Farmer ให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการฝึกอบรมเกษตรกร Existing Smart Farmer ปี 2564 หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรสู่วิทยากรมืออาชีพ (ออนไลน์)”นั้น ช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรายอื่นได้ และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นความหวังสำคัญในภาคการผลิตข้าวของประเทศต่อไป ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมในวันที่ 16 สิงหาคม - 18 สิงหาคม 2564 จำนวน 75 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2564 จำนวน 75 คน รวมผู้เข้ารับอบรมทั้งสิ้น 150 คน อธิบดีกรมการข้าว กล่าว