บุคลากร


  •   2021-03-10 23:30:47    645  

นาง กรณิศ ตั้งคณาทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

02 561 4271

[email protected]

ข้าราชการ


นางสาว วริน วัฒนมะโน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

02 561 4340

[email protected]

พนักงานราชการ


นาง จรรยาพร แสงนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02 561 4340

[email protected]

นางสาว สุภาพร อิ่มกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02 561 4340

[email protected]

นาย ธนัยนันท์ แสงทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02 561 4340

[email protected]

จ้างเหมาปฏิบัติงาน


นางสาว ชารีรัตน์ เปี่ยมคลัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02 561 4340

[email protected]

นางสาว ฐาปนา เลิศปัญญาสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

02 561 4340

[email protected]