บุคลากร


  •   2021-03-10 23:30:47    461  

นางสาว ประสพสรรพ์ กมลยะบุตร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร

02 561 4271

[email protected]

ข้าราชการ


นางสาว วริน วัฒนมะโน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

02 561 4340

[email protected]

พนักงานราชการ


นาง จรรยาพร แสงนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02 561 4340

[email protected]

นางสาว สุภาพร อิ่มกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02 561 4340

[email protected]

นาย ธนัยนันท์ แสงทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02 561 4340

[email protected]