วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       326  

   

ภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการข้าว

                         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทําหน้าที่หลักในการพัฒนา การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี          โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                         (๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม

                         (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม

                         (๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม

                         (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่